Бест Хотелс Мениджмънт ООД има удоволствието да Ви информира за успешно приключила имплеметация на ОРЗД (Общ регламент относно защитата на данните), чрез внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с Регламента.

Във връзка с изискванията на ОРЗД Бест Хотелс Мениджмънт ООД предприе редица административно-организационни и технически мерки и осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Съобщение за поверителност

Условия за ползване на сайта от физически лица-крайни потребители и Политика за защита на личните данни